โปรแกรม

โยธาไทย

โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 2566 ค่างานก่อสร้(ค่า K)

โปรแกรม คำนวณค่า Factor F ปรับปรุงใหม่ ตาม ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565 อัพเดท ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

โปรแกรมคำนวณวัสดุมวลรวมงานอาคาร ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ 2560

โปรแกรม ROAD PRICE ประมาณราคางานทาง

โปรโมชั่น รวมชุด 3 โปรแกรม

โปรแกรม SketchUp Pro 2023 

ลิขสิทธิ์แท้ รายปี

Extension TOH REBARS เขียนเหล็กเสริมใน SketchUp

โปรโมชั่น รวมชุด 3 Extension

Profile Builder 3 + Quantifier Pro แถม VDO สอน SketchUp